L’aprenentatge competencial a l’aula amb SHERPA

Ets a Inici > Blog > L’aprenentatge competencial a l’aula amb SHERPA

Tota unitat didàctica, activitat o projecte educatiu competencial s'ha de dissenyar i desenvolupar a l'aula amb l'objectiu d'empoderar a l'alumnat. I així ho fem a make+learn, sempre pensant en l'alumnat en el centre del procés!

L'ensenyament – aprenentatge competencial té com a finalitat dotar a l'alumnat d'eines i estratègies perquè puguin aprendre al seu ritme i desenvolupar habilitats i coneixements, així com actituds i aptituds, que l’ajudin a afrontar els reptes del futur.

Els avantatges de l’aprenentatge competencial són:

 • Funcional
 • Transversal
 • Cooperatiu
 • Didàctic
 • Reflexiu
 • Transferible
 • Continuat

Tots aquests beneficis i molts més, es treballen sobretot a partir de projectes que ajuden a l’alumnat a enfocar i resoldre els reptes d’una manera més pràctica a través de la qual assoleixen millor els conceptes. Per al professorat, es tracta d’un ensenyament a través del qual pot integrar diverses eines de forma global i fer un seguiment més precís de l’alumnat i del seu creixement personal i acadèmic.

El professorat no sols ha de transmetre coneixements a l'alumnat, sinó que ha de preparar-lo per afrontar i superar amb èxit els reptes de la vida.. Avui, la Laia Colet de l'Institut Escola Àngela Bransuela de Mataró, comparteix amb nosaltres la seva experiència sobre l'aprenentatge competencial a la matèria de tecnologia amb el nostre programa educatiu SHERPA.

“M’he sentit una veritable guia en l’aprenentatge i sento que gràcies
als vostres projectes hem aconseguit emocionar a l’alumnat i fer que s’emporti
no només un aprenentatge sinó una vivència i una experiència personal.”

Aquesta és l’experiència de la Laia Colet amb els projectes de SHERPA, que han aconseguit emocionar al seu alumnat. Gràcies a l’entrevista que li hem pogut fer, a continuació, coneixem la seva visió sobre l’aprenentatge competencial i sobre els recursos necessaris per al seu desenvolupament:

Com entens tu l’aprenentatge competencial i com desenvolupes un treball competencial a l’aula?

Per mi l’aprenentatge competencial comprèn 3 idees: saber estar (actituds, valors i comportaments), saber fer (habilitats i procediments) i per últim el propi saber (coneixements i informació). Quan aquestes tres idees convergeixen i s’uneixen entre elles jo diria que parlem d’un aprenentatge competencial.

Anant una mica més enllà i sense quedar-me en potser la descripció més “teórica” de la paraula competent, jo entenc l’aprenentatge competencial com aquell saber que l’alumne/a és capaç d’integrar i que és aplicable a altres situacions, entorns o circumstàncies. Quan aprens una cosa ets capaç d’extreure’n l’aprenentatge i aplicar-lo a una altra situació nova.

Seguint en aquesta línia, a l’aula jo tracto que l’alumnat aprengui coses que siguin útils i les puguin traslladar o transferir en altres entorns. Per aquest motiu el que faig és sobretot que vegin la utilitat que té el que fan i que ho connectin amb altres àrees de l’aprenentatge.

Posant com a exemple, la programació. La programació es pot treballar de moltes maneres, amb molts llenguatges i amb moltes finalitats diferents. Com sabem que són competents? Per mi, ho sabem, quan són autónoms i saben traslladar les seves idees en diferents llenguatges de programació. En aquest cas l’alumnat té el saber estar (autonomia), saber fer (programar) i el saber (coneixements i llenguatges), per tant podríem dir que són competents.

En aquest cas, a l’hora de desenvolupar-ho a l’aula el que faig és just aixó. Tracto de treballar amb diferents plataformes i llenguatges i alhora utilitzo la programació per a objectius concrets diferents. D’aquesta manera ells veuen aquest aprenentatge com a una via per arribar a un fi, no com al propi coneixement. Diguem que, el coneixement i el treball en equip ja van integrats i ajuden a assolir l’objectiu que els marco.

Quins aspectes destacaries d’aquest tipus d’aprenentatge?

Per mi els aspectes més destacables són que l’alumnat s’empodera i té un paper actiu en l’aprenentatge on pren decisions i cada vegada és capaç d’aprendre més autónomament. A més a més, amb l’aprenentatge competencial, el propi aprenentatge esdevé més significatiu, permanent i transferible en altres àrees.

Què és per a tu un alumnat competent i per què l’educació ha d’enfocar-se cap aquí?

Per mi un alumnat competent és aquell que té els coneixements, habilitats i aptituds per enfrontar-se als reptes que se li presentin més enllà de l’aula. És aquell que de manera autónoma sap resoldre el problema, sap com ensortir-se’n i ho fa basant-se en les experiències prèvies o en els aprenentatges que té i, en el cas de no saber-ho, sap com trobar aquesta informació i aquesta sortida per tirar-ho endavant. Per mi aixó és un alumne competent.

Trobo que l’educació ha d’enfocar-se cap aquí perquè necessitem persones autónomes, crítiques, creatives i emprenedores a la nostra societat. L’aprenentatge on memoritzem les coses, les repetim i les aprenem per repetició trobo que a la llarga no funciona del tot. El que funciona és emocionar. Quan més aprens és quan més vius les coses, quan les connectes amb més àrees del teu cervell està demostrat que l’aprenentatge és més profund i més permanent. És per aixó que ens hem d’enfocar cap aquí, per poder formar alumnat amb un aprenentatge més significatiu per ells que a la llarga ens beneficiarà a tots, ja que tindrem persones millor formades.

Quins recursos creus que necessita el professorat per a oferir un aprenentatge competencial a l’alumnat?

Per una banda, sobretot la formació constant del professorat crec que és un pilar fonamental. Cal que el professorat estigui al dia del món de la tecnologia per tal d’apropar-la al màxim a les aules i contextualitzar els aprenentatges.

D’altra banda, semblarà potser massa evident peró també crec que la motivació és un factor detonant. Si el professorat no es creu el que fa, ni creu en els seus alumnes, difícilment ells creuran en el seu projecte educatiu.

Per últim, també penso que cal molta constància, tenir clar què vols aconseguir amb ells i sobretot fer-los partíceps del que els hi demanes.

Amb quin tipus d’activitats afavoreixes la creativitat, el treball cooperatiu i la resolució de problemes a la matèria de tecnologia?

Normalment el que faig és, a l’inici de la unitat introduir i estructurar els continguts. Per fer-ho utilitzo casos concrets i contextos concrets que ajuden a situar aquest coneixement en un entorn proper per a ells. Poden ser activitats de recerca en un article, visionat d’un vídeo, pluja d’idees o fer preguntes obertes i guiar-los fins a la solució.

Un cop ja tenen aquests coneixements apresos els posem en pràctica en projectes i apliquem tot aixó que han après. En els projectes és on puc afavorir més la creativitat, el treball en equip i sobretot l’autonomia de l’alumnat.

Què és el que més valores de SHERPA en relació a l’aprenentatge competencial?

El que més valoro és el fet de veure que realment aprenen. Per un professor no hi ha res millor. Quan fem una activitat on es treballa una competència ja treballada abans i veig que ja tenen més bagatge i se’n ensurten més sols, per mi és el millor regal com a professional.

També valoro que realment sento que el meu alumnat entén el que fa i el perquè ho fa. Hi troba una utilitat, un sentit i a més veu que aquesta tecnologia està a tocar, que són contextos propers, ni futuristes, ni antics. Són problemes de la vida real on realment utilitzem la tecnologia per solucionar-ho. Aixó els motiva moltíssim i també fa que jo em motivi encara més.

Podries posar algun exemple concret de SHERPA que t’hagi ajudat/permès treballar de forma competencial amb l’alumnat?

Si, per mi els exemples més clars que m’han ajudat a treballar de manera competencial han sigut:

 • La construcció d’autómats: va anar genial perquè van poder ser súper creatius i treballant les competències i continguts del currículum.
 • La programació dels Robots Scara:Bit: també oferia moltes possibilitats de jugar, canviar els programes, els objectius o els reptes.
 • El disseny i producció d’una app per al móbil: Va ajudar molt a que localitzessin problemes del seu entorn i poguessin ser creatius.
 • El disseny de peces 3D amb Tinkercad, sobretot quan els vaig deixar llibertat de crear la peça que volguessin.
 • L’activitat on feien melodies amb la micro:bit: Va ser increïble la de melodies que van fer, traduint les partitures amb la programació.

SHERPA m’ha ajudat a focalitzar l’aprenentatge del meu alumnat i sobretot a motivar-me i explotar totes les possibilitats dels projectes que ens proposeu. Per mi els projectes de make+learn m’han no només motivat a mi, sinó que han motivat als meus alumnes i trobo que han ajudat a crear un clima a classe molt especial en el vincle de professor-alumne. M’he sentit una veritable guia en l’aprenentatge i sento que gràcies als vostres projectes hem aconseguit emocionar-los i que s’emportin no només un aprenentatge sinó una vivència i una experiència personal. Amb tot, jo em quedo amb haver posat una petita llavor en ells i que a alguns els hagi despertat aquesta curiositat i interès per la tecnologia.

L’aprenentatge competencial és la base de SHERPA. Cada projecte està dissenyat per portar a la pràctica tots els coneixements adquirits i per ajudar a l’alumnat a interrelacionar i assolir els conceptes treballats a l’aula. Us convidem a donar un cop d’ull al nostre web i que coneixeu els recursos gratuïts que us proposem i els nostres projectes, amb més detall!

Apostem per una educació de qualitat!

Equip make+learn

Entrada similar